نکات مهم و کنکوری از دستگاه عصبی زیست شناسی دهم مطلب ویژه

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
 • درتمامی لحظات یون سدیم ویون پتاسیم هم ازنورون خارج می شوندوهم به داخل آن واردمی شوند.
 • کانال های دریچه دارهمانندکانال های نشتی درجهت شیب غلظت وبدون مصرف انرژی فعالیت می کنند.
 • سرعت هدایت پیام عصبی درنورون های میلین دارهمواره سریع ترازنورون های بدون میلین نیست(فقط درهم قطرهاسرعت بالاتری دارد)
 • دربیماری خودایمنیMS،به یاخته های غیرعصبی بافت عصبی که میلین می سازندحمله می شود.
 • یاخته های پیش سیناپسی قطعایاخته عصبی هستندولی یاخته ی پس سیناپسی می توانندیاخته عصبی نباشد.
 • روش خروج ناقل عصبی(برون رانی)همانندخروج کیلومیکرون هاازیاخته های پوششی پرزهاست.
 • نوع بافت عوامل محافظت کننده ی دستگاه عصبی مرکزی(استخوان وپرده ی مننژ)مشابه خارجی ترین لایه ی لوله ی گوارش(بافت پیوندی)است.
 • پرده ی مننژدرمغزباماده ی خاکستری ولی درنخاع باماده ی سفیددرتماس است.
 • بزرگ ترین بخش مغز(مخ)همانندیکی ازاجزای سامانه ی لیمبیک(هیپوکامپ)دریادگیری نقش دارد.
 • پل مغزی وبصل النخاع(ازطریق تنظیم ترشح بزاق،اشک دارای لیزوزیم،عطسه وسرفه)دردفاع غیراختصاصی نقش دارند.
 • پائین ترین بخش مغز(بصل النخاع)وزیرنهنج باکنترل تعدادضربان قلب برون ده قلب راتنظیم می کنند.
 • لوب های بویائی جزودستگاه لیمبیک نیست ولی باآن درارتباط است.
 • الکل،کوکائین،نیکوتین وسایرمواداعتیادآورتوانائی عبورازسدخونی-مغزی رادارند.
 • آسیب به هیپوکامپ تاثیری دربروزانعکاس عقب کشیدن دست ندارد.
 • بهبودلوب پس سری(قسمت عقبی مغز)نسبت به لوب پیشانی(قسمت جلوئی مغز)پس ازترک مواداعتیادآور،بیشتراست.
 • مصرف بلندمدت الکل می تواندسبب آسیب بافت تولیدکننده ی هورمون اریتروپویتین(کبد)شود.
 • لوب های بویایی برخلاف بصل النخاع،هم ازسطح پشتی وهم ازسطح جلوئی قابل مشاهده است.
 • بطن های۱و۲مغزتولیدکننده ی مایع ضربه گیردستگاه عصبی مرکزی(مایع مغزی-نخاعی)هستند.
 • جسم یاخته ای نورون حسی درخارج ازنخاع وجسم یاخته ای نورون حرکتی دربخش خاکستری قراردارد.
 • اغلب انعکاس های بدن توسط مغزکنترل می شود.
 • بخش سمپاتیک همانندآنزیم رنین درنهایت باعث افزایش فشارخون می شوند.
 • باعملکردبخش سمپاتیک،خون ورودی به دهلیزهای چپ وراست افزایش پیدامی کند.
 • درانعکاس عقب کشیدن دست۶سیناپس(۴سیناپس فعال و۲سیناپس غیرفعال)وجوددارد.
 • انعکاس عقب کشیدن دست باعث اتصال سرهای میوزین به اکتین دریاخته های ماهیچه ی دوسرمی شود.
 • جانداری که دارای ساده ترین ساختارعصبی است(هیدر)دارای گوارش برون سلولی ودرون سلولی است.
 • جاندارانی که دارای طناب عصبی شکمی هستند،می تواننددستگاه تنفس مستقل ازدستگاه گردش موادداشته باشند.(مثل حشرات)

نظر دادن

لطفا فیلدهای مورد نیاز را پر کنید

نظرسنجی

آيا براي آمادگي كنكور از آموزش تصويري ( دي وي دي هاي ونوس) بهره برده ايد ؟

شبکه های اجتماعی

 

 • Image result for instagram logo     

 

 • Image result for facebook logo 

 

 • Image result for linkedin logo 

اطلاعات تماس

 • 09120280401
 • 09132165439
 • 021-66914066
 • narimanbiotech @ gmail.com
 • info @ sanjesh1.com

enemadsamanmelat

 

 

 

Top