با ما درارتباط باشید 02166914066  و 09120280401  و 09132165439

0
سبد خرید شما خالی است!

جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم مطلب ویژه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)


جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم
سال تحصيلي 97-98

رديف عنوان كتاب ساعت تدريس
در هفته
علوم انساني علوم تجربي رياضي فيزيك فني وحرفهاي /
كار دانش
1 تعليمات ديني 3
(ديني، قرآن و اخلاق)
2
2 عربي، زبان قرآن 3
2ساعت و 1ساعت
فني و حرفهايي و
كار دانش

3 ديني، اخلاق و قرآن 3
4
4 عربي 3
تخصصي رشته ادبيات و
علوم انساني
2


2
جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم
سال تحصيلي 89ـ 9387

رديف عنوان كتاب ساعت تدريس
در هفته
علوم انساني علوم تجربي رياضي فيزيك فني وحرفهاي /
كار دانش
5 فارسي 3 2
معارف اسلامي
6 نگارش 3 2
معارف اسلامي
7 فارسي و نگارش 3 2
8 علوم و فنون ادبي 3 2
معارف اسلامي
9 رياضيات 3
4
11 هندسه 3
2
11 حسابان 2
3
12 رياضيات گسسته 2جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم
سال تحصیلی 97-98

رديف عنوان كتاب ساعت تدريس
در هفته
علوم انساني علوم تجربي رياضي فيزيك فني وحرفهاي /
كار دانش
13 رياضي وآمار 2
معارف اسلامي
2
14 زبان خارجي 3
معارف اسلامي
4
15 تربيت بدني 3
راهنماي معلم
2
معارف اسلامي
16 فيزيك 3
3ساعت تجربي/
4ساعت رياضي
17 شيمي 3 4
18 زيست شناسي 3 4جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم
سال تحصیلی 97 - 98

رديف عنوان كتاب ساعت تدريس
در هفته
علوم انساني علوم تجربي رياضي فيزيك فني وحرفهاي /
كار دانش
19 جغرافيا 3 2
21 تاريخ 3 2
21 جامعهشناسي 3 3
22 سلامت و بهداشت 2
معارف اسلامي

23 مديريت خانواده و
سبك زندگي
2
معارف اسلامي
24 فلسفه 2 2
معارف اسلامي
25 علوم اجتماعي 2جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم
سال تحصیلی 97-98

رديف عنوان كتاب ساعت تدريس
در هفته
علوم انساني علوم تجربي رياضي فيزيك فني وحرفهاي /
كار دانش
26 مطالعات فرهنگي 1
2
27 جريانشناسي انديشههاي
معاصر
2 فقط رشته
معارف اسلامي
28 راهنماي ويژه مدرسه
(ارائه خلاقانه/
سمينار/يادگيري
پروژهمحور و مهارتهاي
تأمين معاش حلال)
51تا 111ساعت
درسال

معارف اسلامي


درس مطالعات فرهنگي براي رشته معارف در پايه يازدهم ارائه مي شود.

نظر دادن

لطفا فیلدهای مورد نیاز را پر کنید