پیشنهاد به دوستان

آموزش جامع آنالیز ترکیبی ونوس(دکتر دادبام)

این مجموعه ونوس توسط دکتر دادبام در 13 حلقه و مناسب برای رشته های ریاضی می باشد.
آموزش آنالیزترکیبی